Auto's:

Skoda Fabia: Kaart - Navigatie - Infotainment - Škoda Fabia - InstructieboekjeSkoda Fabia: Kaart

Opties voor de kaartweergave

Opties voor de kaartweergave
 afb. 195 Opties voor de kaartweergave

De volgende functietoetsen worden weergegeven afb. 195.

2D - tweedimensionale kaartweergave

3D - driedimensionale kaartweergave

Weergave van de route vanaf de actuele wagenpositie tot aan het reisdoel

Weergave van de positie van het reisdoel resp. van de volgende tussenstop op de kaart (afhankelijk van de instelling van het menupunt ) → Uitgebreide instellingen → Statusregel:)

A Automatische kaartweergave in dag-/nachtfunctie (afhankelijk van de actueel ingeschakelde wagenverlichting)

B Kaartweergave in dagfunctie

C Kaartweergave in nachtfunctie

D In-/uitschakelen van de weergave van het extra venster

E In-/uitschakelen van de weergave van de gekozen categorieën bijzondere reisdoelen  Reisdoel via het kaartpunt invoeren

Als de kaartschaal van de 2D- resp. 3D-weergave kleiner is dan 10 km (5 mijl), dan wordt de kaart automatisch als 2D ingesteld en naar het noorden gericht.

Als de schaal tot boven deze waarde wordt vergroot, dan wordt de kaart naar de uitgangsweergave teruggeschakeld.

Kaartschaal

Functietoetsen voor de kaartschaalwijziging
 afb. 196 Functietoetsen voor de kaartschaalwijziging

Er bestaat de mogelijkheid om de kaartschaal handmatig te wijzigen of de automatische schaalwijziging in te schakelen.

Bij B afb. 196 worden functietoetsen voor wijziging van de kaartschaal weergegeven.

Manieren om de kaartschaal handmatig te wijzigen

Het beeldscherm met twee vingers aanraken en deze naar elkaar resp. uit elkaar trekken.

De regelaar draaien.

In-/uitschakelen van automatische schaalwijziging

Als de automatische schaal actief is, wijzigt de kaartschaal automatisch, afhankelijk van de gereden route (snelweg - kleine kaartschaal/plaats - grote kaartschaal) alsmede van de uit te voeren manoeuvre.

Voor het inschakelen van de automatische schaalwijziging in het hoofdmenu Navigatie de functietoets aantippen.

De functietoets wordt groen gemarkeerd.

De automatische schaal is alleen actief als de kaart op de wagenpositie gecentreerd is (de functietoets wordt niet weergegeven).

Voor het uitschakelen van de automatische schaalwijziging in het hoofdmenu Navigatie de functietoets aantippen.

De functietoets wordt wit gemarkeerd.

Het uitschakelen gebeurt tevens als de kaart wordt verschoven of de schaal handmatig wordt gewijzigd.

Kaartweergave op verkleinde schaal

In het hoofdmenu Navigatie de functietoets A → aantippen.

De kaartschaal wordt gedurende enkele seconden verkleind en vervolgens weer hersteld.

Wijziging van de kaartrichting

Wijziging van kaartrichting
 afb. 197 Wijziging van kaartrichting

Een wijziging van de kaartrichting is onder de volgende voorwaarden mogelijk.

De kaart bevindt zich in de 2D-weergave.

De kaart is gecentreerd (de functietoets wordt niet weergegeven).

De kaartschaal bedraagt max. 10 km.

Bij een grotere kaartschaal dan 10 km wordt de kaart automatisch in de richting noorden gericht.

Een wijziging van de kaartrichting is alleen in de 2D-weergave mogelijk, als de kaart gecentreerd is (de functietoets wordt niet weergegeven  Kaartcentrering).

Bij een grotere kaartschaal dan 10 km wordt de kaart automatisch in de richting noorden gericht.

Naar noorden gerichte kaart

Het symbool van de wagenpositie draait, de kaart en het Poolster-symbool draaien niet.

In rijrichting gerichte kaart

De kaart en het Poolster-symbool draaien, het symbool van de wagenpositie draait niet.

Kaartcentrering

Kaartcentrering
 afb. 198 Kaartcentrering

De verschoven kaart kan op de wagen-, reisdoel- of routepositie worden gecentreerd.

Bijzondere reisdoelen weergeven

Het infotainment biedt de mogelijkheid om in de kaart in het infotainmentbeeldscherm de symbolen voor bijzondere reisdoelen weer te geven.

Verkeerstekenweergave

Het infotainment biedt de mogelijkheid om de in de navigatiegegevens opgeslagen of door de frontcamera herkende verkeerstekens tijdens de routegeleiding op het infotainmentbeeldscherm te tonen G afb. 181 op .

Voor sommige wagens bestaat de mogelijkheid om een waarschuwing in te stellen bij het overschrijden van de toegestane, door een verkeersteken begrensde snelheid.

Zie ook:

KIA Rio. Introductie
Met het TMK blijft u mobiel, ook na een lekke band. Het systeem met compressor en dichtmiddel zorgt ervoor dat de meest voorkomende lekken in een personenautoband, veroorzaakt door spij ...

KIA Rio. Onderhoudswerkzaamheden
Neem bij het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden en controles de grootst mogelijke voorzichtigheid in acht om schade aan uw auto en/of persoonlijk letsel te voorkomen. Niet doelmatig, onvol ...

Auto's: