Auto's:

Fiat Punto: Motorolie - Motorruimte - Onderhoud en zorg - Fiat Punto - InstructieboekjeFiat Punto: Motorolie

Controleer enkele minuten (ongeveer vijf) na het uitzetten van de motor het oliepeil met de auto op een horizontale ondergrond. Controleer of het oliepeil tussen de referentietekens MIN en MAX op de peilstok staat.

Als het oliepeil vlakbij of onder het MIN-teken staat, olie toevoegen via de vulopening totdat het MAX-teken wordt bereikt.

TwinAir Turbo 0.9-versies: bij deze versies zit de motoroliepeilstok vast aan de dop.

Trek de oliepeilstok naar buiten, maak hem schoon met een niet-pluizende doek en zet hem terug. Neem de peilstok weer uit en controleer of het peil zich tussen het MIN- en MAX-teken op de peilstok bevindt.

Motorolieverbruik: het maximale motorolieverbruik is gewoonlijk 400 gram elke 1000 km. Tijdens de eerste gebruiksperiode van het voertuig moet het motorolieverbruik na de eerste 5000 - 6000 km als gestabiliseerd worden beschouwd.

BELANGRIJK Laat na het bijvullen of het verversen van motorolie de motor enkele seconden draaien alvorens hem uit te zetten en wacht enkele minuten alvorens het oliepeil te controleren.

MOTORKOELVLOEISTOF

Controleer het koelvloeistofniveau bij koude motor. Het niveau moet tussen het MIN- en MAX teken op het reservoir staan. Draai, als het niveau te laag is, de reservoirdop los en vul de vloeistof bij zoals vermeld in het hoofdstuk "Technische gegevens".

VLOEISTOF VOOR RUITENSPROEIERS / ACHTERRUITSPROEIER / KOPLAMPSPROEIER

Verwijder, als het niveau te laag is, de reservoirdop en vul de vloeistof bij zoals vermeld in het hoofdstuk "Technische gegevens".

REMVLOEISTOF

Controleer of het vloeistofniveau op het maximum peil staat (het niveau mag nooit boven het MAX-teken komen).

Verwijder, als het vloeistofniveau te laag is, de reservoirdop en vul de vloeistof bij zoals vermeld in het hoofdstuk "Technische gegevens".

OLIE HYDRAULISCH BEDIENINGSSYSTEEM DUALOGIC VERSNELLINGSBAK

Het vloeistofniveau mag uitsluitend gecontroleerd worden bij een werkplaats van het Fiat Servicenetwerk.

ACCU

Het elektrolyt van de accu hoeft niet te worden bijgevuld met gedestilleerd water. Een periodieke controle bij het Fiat Servicenetwerk is echter noodzakelijk om de efficiëntie te verifiëren.

BELANGRIJK Als het laadniveau gedurende langere tijd onder 50% blijft, raakt de accu door sulfatering beschadigd. Hierdoor verminderen de capaciteit en het startvermogen.

ONDERHOUD AIRCONDITIONINGSYSTEEM

Schakel in de winter de airconditioning minstens eens per maand ongeveer 10 minuten in. Laat vóór het begin van het zomerseizoen het systeem controleren door het Fiat Servicenetwerk.

BELANGRIJK

Rook nooit tijdens het uitvoeren van werkzaamheden in de motorruimte: er kunnen ontvlambare gassen en dampen vrijkomen die brand kunnen veroorzaken.

Wees erg voorzichtig bij het uitvoeren van werkzaamheden in de motorruimte wanneer de motor nog warm is: gevaar voor brandwonden.

Het koelsysteem staat onder druk.

Vervang, indien nodig, de dop alleen door een origineel exemplaar om de werking van het systeem niet negatief te beïnvloeden.

Draai bij warme motor de dop van het reservoir niet los: gevaar voor brandwonden.

Rijd nooit met een leeg ruitensproeiervloeistofreservoir: ruitensproeiers zijn van fundamenteel belang voor een goed zicht. Sommige in de handel verkrijgbare ruitensproeiervloeistoffen zijn licht ontvlambaar. De motorruimte omvat warme onderdelen die bij contact met de vloeistof brand kunnen veroorzaken.

Remvloeistof is giftig en uiterst corrosief. Als er per ongeluk remvloeistof gemorst wordt, moeten de betrokken delen onmiddellijk worden gewassen met water en neutrale zeep. Vervolgens met veel water afspoelen. In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen.

Het symbool , op het reservoir van de remvloeistof geeft aan dat een remvloeistof een synthetische of op mineralen gebaseerde vloeistof is. Het gebruik van minerale vloeistoffen kan de speciale rubberen pakkingen in het remsysteem onherstelbaar beschadigen.

Accuvloeistof is giftig en corrosief.

Vermijd contact met huid en ogen. Houd open vuur en bronnen van vonken uit de buurt van de accu: brand- en ontploffingsgevaar.

Als de accu met onvoldoende vloeistof werkt, kan dit de accu onherstelbaar beschadigen en een explosie veroorzaken.

Als de auto langere tijd niet gebruikt wordt onder extreem koude weersomstandigheden, dan moet de accu worden verwijderd en op een verwarmde plaats worden bewaard om bevriezing te vermijden.

Draag altijd een speciale bril wanneer aan of in de buurt van de accu wordt gewerkt.

 

BELANGRIJK

Let erop dat de verschillende types vloeistoffen tijdens het bijvullen niet verwisseld worden: ze mogen absoluut niet onderling gemengd worden! Bijvullen met een ongeschikte vloeistof kan leiden tot ernstige schade aan het voertuig.

Het olieniveau mag nooit boven het MAX-teken komen.

Vul geen olie bij met andere kenmerken dan de olie waarmee de motor al is gevuld.

PARAFLU UP mag niet met andere typen vloeistoffen worden gemengd. Mocht dit toch gebeuren, start de motor dan in geen geval en neem contact op met het Fiat Servicenetwerk.

Vermijd elk contact tussen de uiterst corrosieve remvloeistof en de gelakte delen. Spoel bij contact onmiddellijk uit met rijkelijk water.

Onjuiste installatie van elektrische en elektronische apparatuur kan leiden tot ernstige schade aan de auto. Als men na aanschaf van het voertuig accessoires wil monteren (antidiefstal, mobiele telefoon enz.), wordt geadviseerd contact op te nemen met het Fiat Servicenetwerk, dat de meest geschikte apparaten zal aanraden en zal controleren of een accu met een grotere capaciteit gemonteerd moet worden.

 

BELANGRIJK

De gebruikte motorolie en oliefilters bevatten stoffen die schadelijk zijn voor het milieu. Het verdient aanbeveling de olie en de filters te laten vervangen door het Fiat Servicenetwerk.

Gebruikte versnellingsbakolie bevat stoffen die schadelijk zijn voor het milieu.

Het wordt aanbevolen de olie te laten vervangen door het Fiat Servicenetwerk waar deze op milieuvriendelijke wijze en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften verwerkt wordt.

Accu's bevatten stoffen die zeer gevaarlijk zijn voor het milieu. Neem voor het vervangen van de accu contact op met het Fiat Servicenetwerk.

Zie ook:

Mazda 2. Uitlaatgasreinigingssysteem (SKYACTIV-D 1.5)
Uw auto is voorzien van een uitlaatgasreinigingssysteem (de katalysator is een onderdeel van dit systeem) dat de auto in staat stelt te voldoen aan wettelijke bepalingen betreffende de uitstoot ...

KIA Rio. Handbediend verwarmings- en ventilatiesysteem
Aanjagerknop Luchtcirculatieknop Temperatuurregelknop Toets A/C (indien van toepassing) Toets achterruitverwarming Luchttoevoertoets OPMERKING Wanneer de aanjager wordt ...

Auto's: