Auto's:

Fiat Punto: Keuze van brandstoftoevoer benzine of LPG - Versie met LPG-Systeem - Kennismaking met de auto - Fiat Punto - InstructieboekjeFiat Punto: Keuze van brandstoftoevoer benzine of LPG

Met knop A fig. 37 kan de bestuurder de werking op benzine of LPG kiezen.

Daadwerkelijke omschakeling wordt aangegeven door het aan/uit gaan van het pictogram op het display van het instrumentenpaneel (pictogram brandt: werking op benzine / pictogram uit: werking op LPG).

De omschakeling naar het gekozen toevoersysteem vindt plaats volgens de gebruiksomstandigheden van het voertuig, daarom kan dat niet onmiddellijk zijn.

KEUZE VAN BRANDSTOFTOEVOER BENZINE OF LPG

Als het LPG op is, wordt automatisch overgeschakeld op de werking op benzine en het pictogram wordt weergegeven. Als de beschreven omstandigheden niet langer aanwezig zijn, keert het systeem automatisch terug naar de werking op LPG en gaat het pictogram uit.

VULINHOUDEN

LPG Maximale vulcapaciteit (inclusief reserve): 38 liter. Rr is bij de waarde reeds rekening gehouden met de 80% vullimiet van de tank en de resthoeveelheid die nodig is voor de correcte opvoering en het is de maximum toelaatbare vulinhoud. Deze maximuminhoud kan na herhaaldelijk tanken, afwijken wegens verschillen tussen de toevoerdrukwaarden bij de tankstations, pompen met verschillende toevoer-/blokkeringswaarden, of een tank die niet helemaal leeg is.

BELANGRIJK

Let wel dat in sommige landen(inclusief Italië) er wettelijke beperkingengelden voor het parkeren van auto's die opgas rijden dat dichter is dan zuurstof;LPG valt onder die categorie.

Wijzigingen of reparaties aan hetbrandstoftoevoersysteem die niet correctzijn uitgevoerd en waarbij geen rekeningwordt gehouden met de technischesysteemgegevens, kunnen storingen in dewerking en zelfs brand tot gevolg hebben.

Schakel niet om tussen de tweewerkingsmethodes tijdens het starten vande motor.

 

BELANGRIJK

Het systeem werkt op temperaturentussen -20ºC en 100ºC.

Als, tijdens de werking op aardgas, hetaardgas opraakt, schakelt het systeemautomatisch over op benzine en gaan allestreepjes op de digitale meter B op hetdisplay uit; dit blijft zo tot de volgendeaardgastankbeurt.

Het voertuig is uitgerust met eengasvormig LPG inspuitsysteem datspeciaal ontworpen is voor deze auto:daarom is het absoluut verboden deconfiguratie van het systeem of decomponenten ervan te wijzigen. Hetgebruik van andere componentenof materialen zou kunnen leiden tot eenslechte werking en verminderde veiligheid;neem dus in geval van problemen altijdcontact op met het Fiat Servicenetwerk.

Wanneer het voertuig gesleept of opgekriktwordt, de aanwijzingen in paragraaf"Slepen van het voertuig" opvolgen ombeschadigingen aan de onderdelen van hetgassysteem te voorkomen.

Bij gebruik van een lakoven moet deLPG-tank uit het voertuig verwijderdworden en later weer worden gemonteerdbij het Fiat Servicenetwerk. Alhoewel hetLPG-systeem talrijkeveiligheidsvoorzieningen heeft, wordtgeadviseerd als volgt te werk te gaan alshet voertuig lange tijd niet gebruikt wordt ofals het voertuig verplaatst wordt in eennoodgeval na pech of een ongeval: schroefde bevestigingen A fig. 34 los, verwijderhet deksel B. Sluit de LPG-kraan door deringmoer C rechtsom fig. 35 te draaien. Zethet deksel terug en draai de bevestigingenweer vast.

Het wordt geadviseerd zo nu en dan(minstens een keer per zes maanden),de LPG in de tank volledig te gebruiken en,bij de volgende tankbeurt te controlerenof de maximuminhoud van 30,5 liter(inclusief reserve) (met een tolerantie van 2liter extra) niet overschreden wordt (zieinstructies in de paragraaf "Inhouden" vandit supplement). Als het niveau de 30,5 liter(inclusief reserve) overschrijdt, neem danonmiddellijk contact op met het FiatServicenetwerk.

Onafhankelijk van het laatst gebruiktebrandstoftoevoersysteem, zal het systeembij de volgende keer dat de motor gestartwordt, na de aanvankelijke benzinefase,automatisch overschakelen naar LPG.

Wanneer om omschakeling verzochtwordt van LPG naar benzine, is eenmetaalachtig geluid hoorbaar van dekleppen die het circuit onder druk zetten.

Als gevolg van de hierboven beschrevenomschakelingslogica, is de vertragingtussen het tikken van de klep en hetuitgaan van het groene lampje op hetinstrumentenpaneel helemaal normaal.

In bijzondere gebruiksomstandigheden,zoals starten en de werking op LPG meteen laag propaangehalte bij lagebuitentemperaturen, kan het systeemtijdelijk omschakelen naar de werking opbenzine, zonder dat er een indicatieverschijnt of een lampje gaat branden. Alshet LPG-peil in de tank laag is, of als erhoge prestaties gevraagd worden (bijv. inhalen, volgeladen voertuig, steilehellingen) kan het systeem automatischomschakelen naar de werking op benzineom het vereiste motorvermogen tegaranderen; het pictogram op hetinstrumentenpaneel gaat branden om ditaan te geven. Wanneer bovengenoemdeomstandigheden niet langer aanwezig zijn,keert het systeem automatisch terug naarwerking op LPG en gaat het lampjeuit. Om bovenbeschreven automatischeomschakeling te verkrijgen, moet u zichervan verzekeren dat er altijd voldoendebrandstof in de benzinetank zit.

Gebruik uitsluitend LPG voormotorvoertuigen.

Het strikt verboden is om additieven inLPG te gebruiken.

Zie ook:

KIA Rio. Aansteker
Als de motor niet draait, moet het contact in stand ACC staan om de aansteker te kunnen gebruiken. Druk de aansteker in de houder om hem te kunnen gebruiken. Als het element verwarmd is, ...

Mazda 2. Annuleren van de inbraaksensor (Met inbraaksensor)
Als het anti-diefstal beveiligingssysteem in staat van paraatheid gebracht is wanneer er sprake is van een van onderstaande omstandigheden, de inbraaksensor annuleren om te voorkomen dat het alarm ...

Auto's: