Auto's:

Skoda Fabia: Accu - Controleren en bijvullen - Raadgevingen voor het gebruik - Škoda Fabia - InstructieboekjeSkoda Fabia: Accu

Inleiding voor het onderwerp

De accu is een spanningsbron voor het starten van de motor en voor de voeding van elektrische verbruikers in de wagen.

Automatische verbruikersuitschakeling - Ontlaadbeveiliging van de accu

Het boordnetsysteem probeert als volgt te voorkomen dat de accu wordt ontladen als deze zwaar wordt belast.

Door verhoging van het stationair motortoerental.

Door de vermogensbegrenzing van bepaalde verbruikers.

Door het uitschakelen van sommige verbruikers (bv. stoelverwarming, achterruitverwarming), net zo lang als nodig is.

Waarschuwingssymbolen op de accu

Symbool Betekenis
Altijd een veiligheidsbril dragen!
Accuzuur heeft een sterke bijtende werking. Altijd handschoenen en een beschermende bril dragen!
Vuur, vonken en open licht uit de buurt van de accu houden en niet roken!
Bij het laden van de accu ontstaat een explosief knalgas!
Kinderen uit de buurt houden van de accu!

 

ATTENTIE

Accuzuur is sterk bijtend - gevaar voor verwondingen, bijtende werking of vergiftiging! Bijtende dampen in de lucht irriteren en veroorzaken schade aan de luchtwegen en de ogen. De volgende waarschuwingsaanwijzingen in acht nemen.

 • Bij het werken aan de accu beschermende handschoenen, oog- en huidbescherming dragen.
 • Als de ogen en huid met elektrolyt in aanraking zijn gekomen, de betreffende plaats direct gedurende ten minste enkele minuten met veel water afspoelen. Onmiddellijk medische hulp inroepen.
 • De accu uit de buurt houden van personen die niet volledig zelfstandig zijn (bv. kinderen).
 • De accu niet kantelen, omdat er accuzuur uit de ontluchtingsopeningen van de accu kan lopen

 

VOORZICHTIG Let erop, dat het accuzuur niet in aanraking komt met de wagen - gevaar voor beschadiging van de wagen.

 

Let op

 • Wij adviseren om alle werkzaamheden aan de accu door een specialist te laten uitvoeren.
 • Een accu die ouder is dan 5 jaar laten vervangen.

Staat controleren

Accu: Vloeistofpeilmerkteken
 afb. 263 Accu: Vloeistofpeilmerkteken

De toestand van de accu wordt regelmatig in het kader van de inspectie bij een specialist gecontroleerd.

Accuzuurstand controleren

Bij accu's met een accuzuurstand-indicator kan aan de hand van de verkleuring van deze indicator de accuzuurstand worden gecontroleerd. Bij accu's met de aanduiding "AGM" vindt geen accuzuurstand-controle plaats.

Luchtbellen kunnen van invloed zijn op de kleur van de indicator. Daarom voor de controle voorzichtig op de indicator tikken afb. 263.

Zwarte kleur - accuvloeistofpeil in orde.

Kleurloze of lichtgele kleur - accuvloeistofpeil te laag, de accu moet worden vervangen.

Ontlading van de accu Bij veelvuldige korte ritten wordt de accu onvoldoende opgeladen.

Bij lage temperaturen neemt de accucapaciteit af.

Als de wagen langer dan 3 tot 4 weken niet wordt gebruikt, de minpool van de accu losmaken of de accu constant opladen met een zeer lage laadstroom.

Laden

De accu alleen opladen, als het contact en alle verbruikers uitgeschakeld zijn.

De aanwijzingen van de fabrikant van de acculader in acht nemen.

Opladen

Voor het volledig laden van de accu moet een laadstroom van een tiende van de accucapaciteit (of lager) worden ingesteld.

ATTENTIE

 • Bij het opladen van de accu komt waterstof vrij - explosiegevaar. Een explosie kan ook worden veroorzaakt door een vonk die ontstaat bij het loskoppelen van de accu of het lostrekken van een stekker.
 • Het zogenaamde "snelladen" van de accu is gevaarlijk. Hiervoor is een speciale acculader en vakkennis nodig. Daarom het "snelladen" door een specialist laten uitvoeren.

Losmaken, aansluiten en vervangen

De nieuwe accu moet dezelfde capaciteit, spanning, stroomsterkte en dezelfde afmetingen als de oorspronkelijke accu hebben.

Wij adviseren de accu door een specialist te laten vervangen.

Pas na het los- en weer vastmaken van de accukabels kunnen de volgende functies resp. voorzieningen gedeeltelijk of helemaal niet werken.

Functie / voorziening Ingebruikname
Ruitbediening  
Tijdinstellingen  

 

VOORZICHTIG

 • De accukabels alleen losmaken bij uitgeschakeld contact en uitgeschakelde verbruikers - gevaar voor beschadiging van de elektrische installatie van de wagen.
 • Vóór het loskoppelen van de accu altijd alle elektrisch bediende ruiten sluiten - anders kunnen functiestoringen van de ruiten optreden.
 • De aansluitkabels in geen geval verwisselen - brandgevaar.

 

Let op Wij adviseren de wagen na het losmaken en weer aansluiten van de accukabels door een specialist te laten controleren, zodat de volledige werking van de wagen is gewaarborgd.
Zie ook:

Mazda 2. Bellen van een telefoonnummer
Gebruik van het telefoonboek Telefoongesprekken kunnen tot stand gebracht worden door het zeggen van de contactnaam in het gedownloade telefoonboek of de naam van een persoon waarvan het telefoon ...

Mazda 2. i-stop OFF schakelaar
Door de schakelaar in te drukken totdat een zoemer klinkt, wordt de i-stop functie uitgeschakeld en gaat het i-stop waarschuwingslampje (oranje) in de instrumentengroep branden. Door de schak ...

Auto's: