Auto's:

Skoda Fabia: Radio - Infotainment - Škoda Fabia - InstructieboekjeSkoda Fabia: Radio

Bediening

Inleiding

Afhankelijk van de wagenuitrusting en van het infotainmenttype is analoge radio- ontvangst van FM- en AM-frequentiegebieden en digitale radio-ontvangst DAB mogelijk.

VOORZICHTIG

  • Bij wagens met ruitantennes de ruiten niet met folie of met stickers die metaal bevatten beplakken - de ontvangst van het radiosignaal kan worden belemmerd.
  • Parkeergarages, tunnels, hoge gebouwen en bergen kunnen het radiosignaal storen. In het ergste geval wordt geen enkel radiosignaal ontvangen.

Hoofdmenu

Geldt niet voor het infotainment Blues.

Amundsen, Bolero: Radio
 afb. 146 Amundsen, Bolero: Radio - hoofdmenu (DAB)

Swing: Radio - hoofdmenu
 afb. 147 Swing: Radio - hoofdmenu

Hoofdmenu afb. 146 resp. afb. 147

A De gekozen zender (zendernaam of frequentie)

B Radiotekst (FM) / Aanduiding van de groep (DAB)

C Voorkeuzetoetsen voor voorkeuzezenders

D Keuze van radioband (FM / AM / DAB)

E Keuze van geheugengroep voor voorkeuzezenders

Keuze van de geheugengroep van voorkeuzezenders (geldt voor het infotainment Swing)

Andere zender kiezen

Lijst van beschikbare zenders (geldt niet voor het infotainment Swing)

Handmatig/halfautomatisch zenderzoeken

Radiotekstweergave (DAB) / Afbeeldingpresentatie (DAB)

Instellingen van het menu Radio  resp.

Informatiesymbolen in de statusregel

Symbool Betekenis
Verkeersinformatiesignaal is beschikbaar
Verkeersinformatiesignaal is niet beschikbaar
Signaal is niet beschikbaar (DAB)

Als een weergegeven zendernaam continu verandert, dan is het mogelijk de actuele tekst te fixeren, door met een vinger langer op het beeldscherm bij de zendernaam te drukken. De zendernaam wordt compleet weergegeven, door een vinger op de zendernaam te houden.

Hoofdmenu

Geldt voor het infotainment Blues.

Displayweergave
 afb. 148 Displayweergave

Beschrijving van de weergave afb. 148 Het gekozen frequentiegebied De gekozen radiozender (frequentie of zendernaam) Statusregel

Symbolen in de statusregel C

Symbool Betekenis
Handmatig doorzoeken van het zendergebied
Automatisch doorzoeken van het zendergebied
Nummer van een positie (voorkeuzetoets), waaronder de radiozender is opgeslagen
Geluid uitgeschakeld
Er is een verkeersinformatiezender beschikbaar
Er is geen verkeersinformatiezender beschikbaar

Radioband kiezen

Iedere radioband beschikt over elk twee geheugengroepen FM1 en FM2 resp.

AM1 en AM2.

Zender zoeken en frequentie selecteren

Geldt niet voor het infotainment Blues.

Zender zoeken

Afhankelijk van de instelling → Pijltoetsen: wordt een beschikbare zender uit de zenderlijst of een onder de voorkeuzetoetsen opgeslagen zender van het momenteel gekozen frequentiebereik ingesteld.

Frequentie selecteren

Zenders na elkaar kort afspelen (Scan)

De functie laat na elkaar alle te ontvangen zenders van het momenteel gekozen frequentiebereik gedurende enkele seconden horen.

Geldt voor het infotainment Amundsen, Bolero

Zender zoeken en frequentie selecteren

Geldt voor het infotainment Blues.

Zender zoeken

Het infotainment zoekt op de achtergrond automatisch naar ontvangbare radiozenders, waaruit direct na het inschakelen van het infotainment kan worden gekozen.

Er wordt naar de vorige resp. volgende zender gewisseld.

Halfautomatisch zenderzoeken

Het zenderzoeken wordt gestart in de gekozen richting en gestopt bij de volgende zender met een voldoende sterk signaal.

Frequentie selecteren

De waarde van het frequentiegebied wijzigt met 0,1 MHz in het FM-bereik resp. met 9 kHz in het AM-bereik.

Zenders na elkaar kort afspelen (Scan)

Het zenderzoeken wordt gestart.

De functie laat na elkaar alle beschikbare zenders gedurende enkele seconden horen.

Door het opnieuw indrukken van de toets wordt het zenderzoeken beëindigd en de actuele zender blijft ingesteld.

Zender uit de geheugenlijst kiezen

Door het indrukken van de betreffende toets wordt naar de onder de betreffende positie opgeslagen zender in de actuele geheugengroep (bv. FM1) gewisseld.

Lijst met beschikbare zenders

Geldt niet voor het infotainment Blues.

Amundsen, Bolero: Voorbeeld van lijst met beschikbare
 afb. 149 Amundsen, Bolero: Voorbeeld van lijst met beschikbare FM/DAB-zenders

Swing: Voorbeeld van lijst met beschikbare FM/DAB-zenders
 afb. 150 Swing: Voorbeeld van lijst met beschikbare FM/DAB-zenders (hiërarchisch gesorteerd)

Geldt voor het infotainment Amundsen, Bolero

Geldt voor het infotainment Swing

Informatiesymbolen

Symbool Betekenis
Zender die onder een voorkeuzetoets is opgeslagen
Actueel opgeslagen zender
Zender met verkeersinformatie
Type van het uitgezonden programma (FM) (geldt niet voor het infotainment Swing)
Type van regionale zending (FM)
Type van het uitgezonden programma (FM, DAB) (geldt niet voor het infotainment Swing)
De zenderontvangst is niet beschikbaar (DAB)
De zenderontvangst is niet zeker (DAB) (geldt voor het infotainment Amundsen, Bolero, Swing)
Zender met weergave van afbeeldingen (DAB) (geldt niet voor het infotainment Swing)

Lijst updaten

Binnen het FM-ontvangstbereik wordt de zenderlijst automatisch geüpdatet.

Binnen het AM- en DAB-ontvangstbereik wordt de zenderlijst handmatig geupdatet door de functietoets aan te tippen afb. 149 resp. afb. 150.

VOORZICHTIG Voor sortering van de zenders op genre moeten de functies RDS en AF ingeschakeld zijn. Deze functies kunnen in het hoofdmenu Radio in het FM-frequentiebereik door aantippen van de functietoets → Uitgebreide instellingen worden in- of uitgeschakeld.

Voorkeuzetoetsen voor favoriete zenders

Geldt niet voor het infotainment Blues.

Voor elk frequentiebereik zijn voor het opslaan van de voorkeuzezenders C voorkeuzetoetsen beschikbaar, die telkens in drie groepen E zijn onderverdeeld afb. 146 op  (geldt niet voor het infotainment Swing).

In elk frequentiebereik zijn 12 voorkeuzetoetsen beschikbaar voor het opslaan van voorkeuzezenders, die in drie groepen zijn onderverdeeld (geldt voor het infotainment Swing).

Zendertoetsen voor favoriete zenders

Geldt voor het infotainment Blues.

Handmatige opslag

Een geheugengroep (bv. FM1) selecteren.

Een van de voorkeuzetoetsen ingedrukt houden.

De momenteel ingestelde zender wordt op de gekozen positie opgeslagen.

Het geheugen wordt door een akoestisch signaal alsmede door de weergave van het nummer van de voorkeuzetoets in de statusregel op het display bevestigd.

Automatische opslag

De toets ingedrukt houden.

Op het apparaatdisplay verschijnt de volgende tekst Autostore... en in de actuele geheugengroep (bv. FM1) worden 6 radiozenders met het sterkste signaal opgeslagen.

Zenderlogo's - Amundsen, Bolero

In het infotainmentgeheugen zijn zenderlogo's opgeslagen, die bij het opslaan van de zenders onder de voorkeuzetoetsen automatisch worden gekoppeld.

Zenderlogo automatisch toekennen

Zenderlogo handmatig toevoegen

Zenderlogo handmatig verwijderen

Let op

  • De volgende beeldformaten worden ondersteund: jpg, gif, png, bmp.
  • Wij adviseren een resolutie tot 500x500 pixels.

Zenderlogo's - Swing

De voorkeuzetoets van een voorkeuzezender kan naast de omschrijving ook het zenderlogo bevatten.

Zenderlogo toekennen

Zenderlogo verwijderen

Let op

  • De volgende beeldformaten worden ondersteund: jpg, png.
  • Wij adviseren een resolutie tot 400x240 pixels.

TP-verkeersinformatie

Geldt voor het infotainment Amundsen, Bolero, Swing

Voor het in-/uitschakelen van de verkeersinformatie in het hoofdmenu Radio de functietoets → Verkeersinformatie (TP) aantippen.

Geldt voor het infotainment Blues

Voor het in-/uitschakelen van de verkeersinformatiebewaking in het menu Radio de toets TP Yes/No indrukken.

Tijdens een verkeersmelding is het mogelijk, de actuele melding af te breken resp. de verkeersinformatie te deactiveren.\

Let op

  • Als de momenteel ingestelde zender geen verkeersinformatie uitzendt of het signaal is niet beschikbaar, dan zoekt het infotainment op de achtergrond automatisch naar een andere verkeersinformatiezender.
  • Tijdens de weergave in het menu Media of een zender op de AM-frequentieband wordt de verkeersinformatie van de laatst gekozen zender op de FM-frequentieband ontvangen.
Zie ook:

Skoda Fabia. Instrumentenpaneel
 afb. 29 Instrumentenpaneel - variant 1  afb. 30 Instrumentenpaneel - variant 2 Toerenteller Met controlelampjes  pag. Display Snelheidsmeter Met controlela ...

Mazda 2. Verwarming
1. Zet de functiekeuzeregelknop in de stand . 2. (Type A/Type B) Zet de luchtinlaatkeuzeschakelaar in de stand voor aanvoer van buitenlucht. (Type C) Zet de luchtinlaatkeuzeschakelaar in de ...

Auto's: